Slider

תקנות מכון התקנים

לחץ על התמונה להורדת הקובץ
Files_212495_(2423).pdf

Files_212495_(2422).pdf

Files_212495_(2421).pdf

Files_212495_(2420).pdf

פקודת הבטיחות

בעבודה ותקנות שונות

התקן הישראלי להתקנת

מערכות גילוי אש ועשן

בטיחות אש בבניינים

גבוהים

תקנות שירותי הכבאות

(אספקת מים וברזי כיבוי)

תשלא – 1971 

לתקנות נוספות בתחום בטיחות אש כנסו לאתר: